وب سایت رسمی بنیـــاد آموزشی پژوهشی سامـــا

(دارای شناسنامه واحد فرهنگی 100530 و نماد اعتماد رسانه برخط از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی)

سرکار خانم زهرا صفائی

-سوابق تحصیلی:

دانشجوی دکتری شیمی فیزیکدانشگاهتهران

کسبرتبه9 درآزمونسراسريدکترايشیمیفیزیک

دانشجويمقطعدکترايشیمیفیزیکدردانشگاهتهران

-زمينه هاي تحقيقاتي :

تحقیقوپژوهشدرزمینهانواعمعادلاتحالتگروه

تحقیقوپژوهشدرزمینهقواعدسیالاتچگالوارزیابیمعادلاتحالتگوناگونازطریقآنها

تحقیقوپژوهشدرزمینهمحاسباتپدیدةوارونگیژولتامسوندرسیالاتجهتکاربردهاي صنعتی

تحقیقاتدرحوزهنانوتکنولوژيبرروينانولولههايکربنیوجداسازيگازهابوسیلهگرافنهاازطریقشبیهسازيمولکولی

-مدرسدردانشکدهفنیدانشگاهتهران

-ارائه مقالات:

Thermodynamic regularities for non-polar and polar fluids from the modified-1

SAFT-BACK equation of state. Journal of Molecular Liquids, 142 (2008) 95-102

2- Predictions of Joule-Thomson inversion curves for polar and non-polar fluids

from the SAFT-CP equation of state. Cryogenics, 48 (2008) 48-55

3- Thermodynamic regularities for associating fluids from statistical associating

fluid theory equation of state. J. Iran. Chem. Soc., Vol. 4, No. 3, September

4- Prediction of Joule-Thomson inversion curve for water and Methanol from the LJ-SAFT EOS. Iran. J. Chem. Chem. Eng. Vol. 26, No. 4, 2007

5-Thermodynamic properties of Ketones from SAFT equation of state.

6-Thermodynamic regularities for polar and associating fluids from the

SAFT equation of state. IPSC9

-مسلطبهزبانانگلیسی

-آشنابهزباناسپرانتوزبانعلمیفرهنگییونسکو

-تواناییکاربانرمافزارهاي                                                                        1-Mathematica

2-LAMMPS

3-Gaussian

4-DL-POLY

5-Hyper Chem.

6-Office ( Word-Excel-Power Point )

نظرات (0)

نظری ارسال نشده است

نظر خود را اضافه کنید.

نظر خود را ارسال نمایید.
پیوست ها (0 / 3)
Share Your Location
عبارت تصویر زیر را بازنویسی کنید. واضح نیست؟

منوی موبایل