وب سایت رسمی بنیـــاد آموزشی پژوهشی سامـــا

(دارای شناسنامه واحد فرهنگی 100530 و نماد اعتماد رسانه برخط از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی)

مشاوره آزمون دکتری سراسری و آزاد 1402-1403

برای دریافت مشاوره آزمون دکتری در خبرنامه ساما عضو شوید. لطفا دقیقا موبایل و ایمیل و رشته تان و اینکه به مشاوره در چه زمینه ای از آزمون دکتری نیاز دارید را بنویسید.

سبد خرید شما

در حال حاضر سبد خريد شما خالي مي باشد
در صورت کليک بروي دکمه اضافه به سبد خريد هر کالا، کالاي مورد نظر به اين قسمت اضافه مي گردد

جستجو

سرکار خانم زهرا صفائی

-سوابق تحصیلی:

دانشجوی دکتری شیمی فیزیکدانشگاهتهران

کسبرتبه9 درآزمونسراسريدکترايشیمیفیزیک

دانشجويمقطعدکترايشیمیفیزیکدردانشگاهتهران

-زمينه هاي تحقيقاتي :

تحقیقوپژوهشدرزمینهانواعمعادلاتحالتگروه

تحقیقوپژوهشدرزمینهقواعدسیالاتچگالوارزیابیمعادلاتحالتگوناگونازطریقآنها

تحقیقوپژوهشدرزمینهمحاسباتپدیدةوارونگیژولتامسوندرسیالاتجهتکاربردهاي صنعتی

تحقیقاتدرحوزهنانوتکنولوژيبرروينانولولههايکربنیوجداسازيگازهابوسیلهگرافنهاازطریقشبیهسازيمولکولی

-مدرسدردانشکدهفنیدانشگاهتهران

-ارائه مقالات:

Thermodynamic regularities for non-polar and polar fluids from the modified-1

SAFT-BACK equation of state. Journal of Molecular Liquids, 142 (2008) 95-102

2- Predictions of Joule-Thomson inversion curves for polar and non-polar fluids

from the SAFT-CP equation of state. Cryogenics, 48 (2008) 48-55

3- Thermodynamic regularities for associating fluids from statistical associating

fluid theory equation of state. J. Iran. Chem. Soc., Vol. 4, No. 3, September

4- Prediction of Joule-Thomson inversion curve for water and Methanol from the LJ-SAFT EOS. Iran. J. Chem. Chem. Eng. Vol. 26, No. 4, 2007

5-Thermodynamic properties of Ketones from SAFT equation of state.

6-Thermodynamic regularities for polar and associating fluids from the

SAFT equation of state. IPSC9

-مسلطبهزبانانگلیسی

-آشنابهزباناسپرانتوزبانعلمیفرهنگییونسکو

-تواناییکاربانرمافزارهاي                                                                        1-Mathematica

2-LAMMPS

3-Gaussian

4-DL-POLY

5-Hyper Chem.

6-Office ( Word-Excel-Power Point )

منوی موبایل