وب سایت رسمی بنیـــاد آموزشی پژوهشی سامـــا

(دارای شناسنامه واحد فرهنگی 100530 و نماد اعتماد رسانه برخط از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی)

مشاوره آزمون دکتری سراسری و آزاد 1402-1403

برای دریافت مشاوره آزمون دکتری در خبرنامه ساما عضو شوید. لطفا دقیقا موبایل و ایمیل و رشته تان و اینکه به مشاوره در چه زمینه ای از آزمون دکتری نیاز دارید را بنویسید.

سبد خرید شما

در حال حاضر سبد خريد شما خالي مي باشد
در صورت کليک بروي دکمه اضافه به سبد خريد هر کالا، کالاي مورد نظر به اين قسمت اضافه مي گردد

جستجو

سرکار خانم کبری حیدرزاده

کارشناسیارشد زمینشناسی تکتونیکدانشگاهشهیدبهشتی

عنوانپایاننامهریزپهنهبنديلرزهايشهرچابهار

مقالهها:

تحلیلپاسخزمیندرشهرچابهاربااستفادهازروشخطیمعادل" همایشزمینشناسیو

محیطزیستدانشگاهآزادواحداسلامشهر

لغزشزمیندرروستايقرهچاياستانخراسانشمالیوراهحلهايمقابلهباآن"،همایش

زمینشناسیومحیطزیستدانشگاهآزادواحداسلامشهر

-“ Effective factors on ground amplification, case study Chabahar city,

southeast of Iran” accepted in 17th International Symposium of Soil Mechanics

and Geotechnic engineering TC4, Alexandria, Egypt (October 2009) as

Abstract.

“Site effect analysis of Shirvan GTL refinery, using equivalent linear soil

behavior (NE of Iran)”, Proc. of Int. Symp. on Geoenvironmental Eng.,

ISGE2009, September 8-10, 2009, Hangzhou, China.

همکاريدرپروژهریزپهنهبنديلرزهايشهرچابهار بهعنوانپایاننامه،سازمانمسکنو

شهرسازياستانسیستانوبلوچستان، 86

همکاريباگروهپژوهشیزمینکاو

همکاريدرشرکتزمینساختایرانیان

-ویراستاريعلمیکتابزمینشناسیساختمانیپیامنورتئوريوعملی

تهیهگزارشمرحلهدوممطالعاتزمینشناسی،ژئوتکنیکوآبزمینشناسیسایتتلمسی،

تهیهگزارشاتریزپهنهبنديلرزهايشهرهايمختلفازجملهمیبدواردکان

تسلطبهنرمافزارهاي

.(Equivalent linear Earthquake Response Analysis) EERA ،SESAME ،Edushake

ریزپهنهبنديژئوتکنیکلرزهايوتحلیلساختگاهباروشهايمحاسباتیوتجربیمیکروترمور  وتهیهنقشههايآنها.

تواناییمطالعاتصحراییوتحلیلساختاري

مسلط به زبانانگلیسی

منوی موبایل