وب سایت رسمی بنیـــاد آموزشی پژوهشی سامـــا

(دارای شناسنامه واحد فرهنگی 100530 و نماد اعتماد رسانه برخط از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی)

سرکار خانم کبری حیدرزاده

کارشناسیارشد زمینشناسی تکتونیکدانشگاهشهیدبهشتی

عنوانپایاننامهریزپهنهبنديلرزهايشهرچابهار

مقالهها:

تحلیلپاسخزمیندرشهرچابهاربااستفادهازروشخطیمعادل" همایشزمینشناسیو

محیطزیستدانشگاهآزادواحداسلامشهر

لغزشزمیندرروستايقرهچاياستانخراسانشمالیوراهحلهايمقابلهباآن"،همایش

زمینشناسیومحیطزیستدانشگاهآزادواحداسلامشهر

-“ Effective factors on ground amplification, case study Chabahar city,

southeast of Iran” accepted in 17th International Symposium of Soil Mechanics

and Geotechnic engineering TC4, Alexandria, Egypt (October 2009) as

Abstract.

“Site effect analysis of Shirvan GTL refinery, using equivalent linear soil

behavior (NE of Iran)”, Proc. of Int. Symp. on Geoenvironmental Eng.,

ISGE2009, September 8-10, 2009, Hangzhou, China.

همکاريدرپروژهریزپهنهبنديلرزهايشهرچابهار بهعنوانپایاننامه،سازمانمسکنو

شهرسازياستانسیستانوبلوچستان، 86

همکاريباگروهپژوهشیزمینکاو

همکاريدرشرکتزمینساختایرانیان

-ویراستاريعلمیکتابزمینشناسیساختمانیپیامنورتئوريوعملی

تهیهگزارشمرحلهدوممطالعاتزمینشناسی،ژئوتکنیکوآبزمینشناسیسایتتلمسی،

تهیهگزارشاتریزپهنهبنديلرزهايشهرهايمختلفازجملهمیبدواردکان

تسلطبهنرمافزارهاي

.(Equivalent linear Earthquake Response Analysis) EERA ،SESAME ،Edushake

ریزپهنهبنديژئوتکنیکلرزهايوتحلیلساختگاهباروشهايمحاسباتیوتجربیمیکروترمور  وتهیهنقشههايآنها.

تواناییمطالعاتصحراییوتحلیلساختاري

مسلط به زبانانگلیسی

نظرات (0)

نظری ارسال نشده است

نظر خود را اضافه کنید.

نظر خود را ارسال نمایید.
پیوست ها (0 / 3)
Share Your Location
عبارت تصویر زیر را بازنویسی کنید. واضح نیست؟

منوی موبایل